Vad är betydelsen av kommunikation i organisationen?

vikten av kommunikation är grunden för våra liv och i denna tid skulle vi vara inaktiverade utan det. Varje dag kommunicerar vi med varandra på ett eller annat sätt, oavsett om vi använder ord, handlingar eller till och med uttryck för att förmedla ett budskap. Vi människor, inte bara beroende av ansikte mot ansikte kommunikation, men på den typ som ger teknik i förgrunden för att överbrygga klyftan mellan människor på några sekunder över stora avstånd.

några av fördelarna med effektiva kommunikationsförmåga är:

kommunikation i en organisation bestämmer följande punkter:

kommunikation upprätthåller grunden för motivation. Det hjälper arbetsgivaren att veta hur ett jobb görs och förbättra prestanda om det inte är upp till par.

kommunikation fungerar som en källa till information och hjälpmedel i beslutsprocessen och hjälper till att identifiera alternativa åtgärder.

kommunikation hjälper också till att bygga människors attityd. En välinformerad person kommer alltid att ha en bättre attityd än en mindre informerad person. Olika former av kommunikation, som tidskrifter, tidningar och möten, hjälper anställda att bilda olika attityder.

i dagens affärsscenario kan inget företag överleva isolerat. Att umgås är mycket viktigt och kommunikation är verktyget som hjälper till att umgås.

förutom de andra hanteringsfunktionerna hjälper det också i hanteringskontrollprocessen. Det gör det möjligt för chefer att känna till klagomål från underordnade och hjälper underordnade att känna till organisationens politik.

betydelsen av kommunikation är en av ledningens grundläggande egenskaper. Det är viktigt att höja anställdas moral. Det är genom kommunikation, verbal eller icke-verbal, att människor skickar olika kommentarer och krav till ledningen.

 betydelsen av kommunikation

i den här artikeln hittar du:

funktioner av vikten av kommunikation inom en organisation

samordning

chefen förklarar för anställda organisationens mål och sätt att uppnå och även relationer mellan dem. Detta ger samordning mellan olika anställda och även avdelningar. Således fungerar kommunikation som grund för samordning inom organisationen.

flytande arbete

en chef samordnar de mänskliga och fysiska elementen i en organisation för att fungera smidigt och effektivt. Denna samordning är inte möjlig utan korrekt kommunikation.

beslutsfattande

korrekt kommunikation ger information till administratören som är användbar för beslutsfattande. Beslut kan inte fattas i avsaknad av information. Därför är kommunikation grunden för att fatta rätt beslut.

fördelar med vikten av kommunikation inom en organisation

ökar ledningseffektiviteten

administratören överför mål och utfärdar instruktioner och tilldelar jobb till underordnade. Alla dessa aspekter innefattar kommunikation. Därför är kommunikation avgörande för snabb och effektiv prestanda för chefer och hela organisationen.

ökar organisatoriskt samarbete och fred

tvåvägskommunikationsprocessen främjar samarbete och ömsesidig förståelse mellan arbetare och även mellan dem och ledningen. Detta leder till mindre friktion och därmed till industriell fred i fabriken och effektiv verksamhet.

ökar anställdas moral

god kommunikation hjälper arbetstagare att anpassa sig till de fysiska och sociala aspekterna av arbetet. Det förbättrar också goda mänskliga relationer i branschen. Ett effektivt kommunikationssystem gör det möjligt för ledningen att motivera, påverka och tillfredsställa underordnade, vilket i sin tur ökar deras moral och håller dem motiverade.

kommunikationsbarriärer

kommunikationsbarriärer på din arbetsplats

kommunikationsbarriärer kan förhindra kommunikation eller ha en felaktig betydelse på grund av missförstånd som kan skapas. Därför är det viktigt att en chef identifierar sådana hinder och vidtar lämpliga åtgärder för att övervinna dem. Hinder för kommunikation i organisationer kan grupperas i stort sett enligt följande:

semantiska hinder

dessa är relaterade till problem och hinder i processen att koda och avkoda ett meddelande till ord eller visningar. Normalt uppstår dessa hinder på grund av användningen av felaktiga ord, felaktiga översättningar, olika tolkningar, bland andra.

psykologiska hinder

emotionella eller psykologiska faktorer fungerar också som hinder för kommunikation. Det mentala tillståndet för både avsändaren och mottagaren av kommunikationen återspeglas i effektiv kommunikation. En berörd person kan inte kommunicera korrekt och en arg mottagare kan inte förstå meddelandet korrekt.

organisatoriska hinder

faktorer relaterade till organisationsstruktur, regler och förordningar, myndighetsrelationer etc. ibland kan de fungera som hinder för effektiv kommunikation. I en organisation med ett mycket centraliserat mönster kan människor inte uppmuntras att ha fri kommunikation. Dessutom kan strikta regler och förordningar och besvärliga förfaranden också bli ett hinder för vikten av kommunikation.