Föreläggandeobligation

Obligationsstraff: fastställd av domstolen

ett förslag till förbudsföreläggande kan påverka den återhållsamma parten. En domstol kan beordra den rörliga parten att tillhandahålla ett förbudsobligation för att skydda den förbjöd parten. Ett föreläggande är ett rättvist botemedel som förbjuder en person eller enhet från att göra någon specifik handling eller handlingar. Ordern kan vara preliminär eller permanent (evig). Denna mekanism är också interimistisk, vilket möjliggör utfärdande när som helst under rättegångens beroende. Syftet är att erbjuda klaganden omedelbart skydd mot irreparabel skada om den återhållsamma parten får delta i den eller de förbjudna rättsakterna. I allmänhet är ett föreläggande begränsat i tid och omfattning, ämnet behandlas vid en skyndsam utfrågning om dess meriter. Ytterligare, ett föreläggande beviljas ofta efter en domstol har funnit att nämnda irreparabel skada är sannolikt och att flyttaren sannolikt kommer att råda i hans eller hennes argument för föreläggandet.

eftersom ett domstolsbeslut kan hindra en part från att utöva en annars laglig rättighet finns det en möjlighet att föreläggandet senare kommer att vara felaktigt. En felaktig återhållsamhet kan leda till att parten drabbas av skador som flyttaren är ansvarig för. Ett föreläggande obligation garanterar att movant kommer att betala till eller på annat sätt utföra specifika handlingar för att ”göra förbuds part hela”. Detta rättsliga åtagande krävs i allmänhet av domstolsbeslut och obligationsstraffet (obligationsbelopp) som fastställts av domstolen som behandlar den underliggande kontroversen. Ett förbudsobligation gäller tills domstolen utfärdar ett interimistiskt beslut, ett permanent förbud utfärdas och/eller det preliminära beslutet upplöses och ärendet prövas.

ett förbudsobligation måste utfärdas av ett säkerhetsföretag som är licensierat i den jurisdiktion där replevy-åtgärden ska lämnas in. Att citera en replevin-obligation åstadkommes av en garantiobligationsgarantier med kunskap om domstolsförpliktelser. Rättsliga bond ledare, säkerhet One, Inc. specialiserar sig på säkerhetsobligationer för federala, statliga och lokala rättegångsdomstolar och överklagandedomstolar. Ansökningsinlämningar granskas och besvaras inom en timme efter mottagandet. Vi är den mest smidiga garantigivaren i USA. Ring (800) 373-2804, maila oss på [email protected] eller klicka här för en chatt med en garant för ytterligare information eller för att diskutera din föreläggande obligation eller andra tvister säkerhet behov.

Surety bond ansökan granskning och citat är gratis. Det finns ingen skyldighet att köpa.