Prawo o zatrudnieniu i bezprawnym wypowiedzeniu w Arkansas

pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania niektórych przepisów stanowych i federalnych, które regulują przyczyny wypowiedzenia pracownika. Na przykład pracodawcy nie mogą zwalniać pracownika ze względu na jego płeć, rasę, kolor skóry, religię, niepełnosprawność lub wiek. Byłoby to dyskryminujące, a pracodawca mógłby ponieść konsekwencje prawne. Pracodawcy nie mogą również pozwolić pracownikowi odejść z przyczyn odwetowych lub jeśli byłoby to naruszeniem umowy o pracę.

At-will zatrudnienie w Arkansas

większość stanów w kraju to Stany zatrudnienia at-will, W tym Arkansas. Zatrudnienie do woli oznacza, że pracodawca lub pracownik może zakończyć stosunek pracy w dowolnym momencie. Może to być z dowolnego powodu lub bez powodu. Uprzedzenie nie jest wymagane. Nie daje to jednak pracodawcy prawa do zwolnienia pracownika, jeśli narusza on niektóre przepisy prawa pracy. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy byli świadomi, jakie okoliczności mogą kwalifikować się jako wyjątki od doktryny zatrudnienia bez woli.

Bezprawne wypowiedzenie w Arkansas

podczas gdy Doktryna zatrudnienia bez woli daje pracodawcom szeroki zakres dyskrecji w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, nie daje im swobody wypowiedzenia pracownika w każdej sytuacji. Istnieją wyjątki od tej reguły zarówno w prawie stanowym, jak i federalnym. Pracownicy nie mogą być zwolnieni w celach dyskryminacyjnych i nie mogą być zwolnieni w odwecie za dochodzenie swoich praw. Pracodawcy, którzy naruszają prawo lub naruszają warunki umowy o pracę, mogą być zobowiązani do przywrócenia pracownika, oprócz zwrotu wynagrodzenia, przyszłych wynagrodzeń, ewentualnych szkód i honorariów adwokackich.

naruszenie umowy: pracownicy, którzy zawierają umowę z pracodawcą, nie mogą być uznawani za pracowników do woli. Jeśli umowa na piśmie jest negocjowana i zawiera warunki dotyczące długości stanowiska pracownika i tego, co uważa się za słuszną przyczynę rozwiązania umowy, pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków tej umowy. Prawo Arkansas uznaje również umowy dorozumiane i ustne. Na przykład, jeśli firma ma politykę „trzech uderzeń” i taką politykę można znaleźć w podręczniku dla pracowników, można to uznać za umowę. Każde odchylenie przez pracodawcę tej polityki może zostać uznane za naruszenie, a pracodawca może skończyć w sądzie.

dyskryminacja: prawo federalne zabrania pracodawcom zatrudniającym co najmniej 15 pracowników zwalniania pracownika z powodu jego rasy, koloru skóry, płci, religii, pochodzenia narodowego lub informacji genetycznej. Firmy zatrudniające więcej niż 20 pracowników nie mogą dyskryminować ze względu na wiek (jeśli pracownik ma ponad 40 lat), a pracodawcy zatrudniający co najmniej czterech pracowników nie mogą dyskryminować ze względu na status obywatelski. Ponadto pracodawcy w Arkansas mają zakaz dyskryminującego zwalniania ze względu na niepełnosprawność fizyczną, umysłową lub sensoryczną. Pracodawcy Arkansas z co najmniej dziewięciu pracowników są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów antydyskryminacyjnych.

Odwet: przepisy chroniące pracowników przed dyskryminacją w miejscu pracy chronią ich również przed zwolnieniem w odwecie za skorzystanie z praw wynikających z prawa. Innymi słowy, jeśli pracownik zgłosi firmie nielegalne zachowanie, pracodawca nie może zwolnić pracownika za złożenie skargi. Może to być nielegalne zachowanie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak nielegalne wyrzucanie materiałów niebezpiecznych lub problem związany z zatrudnieniem, taki jak bezpieczeństwo w miejscu pracy lub płaca minimalna. Skarga pracownika nie musi być ostatecznie uznana za ważną, ale musi być złożona w rozsądnej dobrej wierze. Pracodawcy nie mogą również ponosić odpowiedzialności wobec pracownika za udział w dochodzeniu lub rozprawę w sprawie skargi złożonej przeciwko jego pracodawcy.

Polityka Publiczna: w Arkansas istnieje również wyjątek dotyczący zatrudnienia bez woli w sprawach porządku publicznego. Pracownik at-will może mieć powód do powództwa przeciwko pracodawcy, jeśli zostanie zwolniony i narusza to wyraźnie uznany porządek publiczny Państwa. Na przykład pracodawca nie może zwolnić pracownika za odmowę naruszenia prawa, za skorzystanie z jego ustawowego prawa, takiego jak prawo do wniesienia odszkodowania dla pracowników lub za ujawnienie nielegalnej działalności.

Zastrzeżenie prawne

treść naszej strony internetowej ma na celu wyłącznie dostarczenie ogólnych informacji i nie jest poradą prawną. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje były dokładne, ale nie możemy tego zagwarantować. Nie należy polegać na treści jako porady prawnej. Aby uzyskać pomoc w problemach prawnych lub w celu uzyskania zapytania prawnego, skontaktuj się z adwokatem.