Jakie jest znaczenie komunikacji w organizacji?

znaczenie komunikacji jest podstawą naszego życia, a w dzisiejszych czasach bez niego bylibyśmy niepełnosprawni. Każdego dnia komunikujemy się ze sobą w taki czy inny sposób, używając słów, działań, a nawet wyrażeń, aby przekazać wiadomość. My, ludzie, polegamy nie tylko na komunikacji twarzą w twarz, ale także na technologii, która posuwa się naprzód, aby wypełnić tę lukę między ludźmi w ciągu kilku sekund na duże odległości.

niektóre zalety, umiejętności skutecznej komunikacji są:

komunikacja w organizacji określa następujące punkty:

komunikacja prowadzi bazę motywacji. Pomaga to pracodawcy dowiedzieć się, jak wykonywana jest praca i zwiększyć produktywność, jeśli nie spełnia wymagań.

komunikacja działa jako źródło informacji i pomaga w procesie decyzyjnym i pomaga określić alternatywny sposób działania.

komunikacja pomaga również budować postawy ludzi. Dobrze poinformowana osoba zawsze będzie miała lepsze podejście niż osoba mniej poinformowana. Różne formy komunikacji, takie jak czasopisma, pamiętniki i spotkania, pomogą pracownikom tworzyć różne relacje.

w obecnym scenariuszu biznesowym żadna firma nie może przetrwać w izolacji. Komunikacja jest bardzo ważna, a komunikacja jest narzędziem, które pomaga się komunikować.

oprócz innych funkcji zarządzania, pomaga również w procesie zarządzania. Pozwala menedżerom wiedzieć o skargach podwładnych i pomaga podwładnym znać zasady organizacji.

znaczenie komunikacji jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Ma to kluczowe znaczenie dla zwiększenia morale pracowników. To poprzez komunikację, werbalną lub niewerbalną, ludzie wysyłają różne informacje zwrotne i wymagania do kierownictwa.

wartość komunikacji

w tym artykule znajdziesz:

charakterystyka znaczenie komunikacji w organizacji

koordynacja

kierownik wyjaśnia pracownikom cele organizacji, sposoby ich osiągnięcia, a także relacje międzyludzkie między nimi. Zapewnia to koordynację między wieloma pracownikami, a także działami. Komunikacja służy zatem jako podstawa koordynacji w organizacji.

Płynna praca

Menedżer koordynuje ludzkie i fizyczne elementy organizacji, aby działała płynnie i skutecznie. Ta koordynacja nie jest możliwa bez odpowiedniej komunikacji.

podejmowanie decyzji

właściwa komunikacja dostarcza administratorowi informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji. Nie można podejmować decyzji w przypadku braku informacji. Komunikacja jest zatem podstawą do podejmowania dobrych decyzji.

zalety znaczenia komunikacji w organizacji

poprawa efektywności zarządzania

Administrator przekazuje cele i wydaje instrukcje oraz przypisuje zadania podwładnym. Wszystkie te aspekty dotyczą komunikacji. Dlatego komunikacja jest niezbędna do szybkiego i skutecznego działania menedżerów i całej organizacji.

rozszerza współpracę i świat organizacyjny

proces komunikacji dwustronnej sprzyja współpracy i wzajemnemu zrozumieniu między pracownikami, a także między nimi a kierownictwem. Prowadzi to do mniejszego tarcia, a tym samym do świata przemysłowego w fabryce i wydajnej pracy.

zwiększa morale pracowników

dobra komunikacja pomaga pracownikom dostosować się do fizycznego i społecznego aspektu pracy. Poprawia także dobre relacje międzyludzkie w branży. Skuteczny system komunikacji pozwala kierownictwu motywować, wpływać i zaspokajać potrzeby podwładnych, co z kolei zwiększa ich morale i motywuje.

bariery w komunikacji

bariery komunikacyjne w pracy

bariery komunikacyjne mogą utrudniać komunikację lub mieć nieprawidłowe znaczenie, z powodu nieporozumień, które mogą zostać utworzone. Dlatego ważne jest, aby menedżer zidentyfikował takie bariery i podjął odpowiednie kroki w celu ich przezwyciężenia. Bariery komunikacji w organizacjach można pogrupować w następujący sposób:

bariery semantyczne

są one związane z wyzwaniami i przeszkodami w procesie kodowania i dekodowania wiadomości słowami lub wrażeniami. Zazwyczaj bariery te wynikają z używania niewłaściwych słów, błędnych tłumaczeń, różnych interpretacji i innych.

bariery psychologiczne

czynniki emocjonalne lub psychologiczne działają również jako bariery w komunikacji. Stan psychiczny zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wiadomości znajduje odzwierciedlenie w skutecznej komunikacji. Zaniepokojona osoba nie może prawidłowo komunikować się, a zły odbiorca nie może poprawnie zrozumieć wiadomości.

bariery organizacyjne

czynniki związane ze strukturą organizacji, zasadami i przepisami, stosunkami władzy itp. czasami mogą działać jako bariery dla skutecznej komunikacji. W organizacji o wysoce scentralizowanej strukturze nie można zachęcać ludzi do swobodnej komunikacji. Ponadto sztywne zasady i przepisy oraz uciążliwe procedury mogą również stanowić przeszkodę dla znaczenia komunikacji.