Jaký je význam komunikace v Organizaci?

význam komunikace je základem našeho života a v tomto věku bychom byli bez něj postiženi. Každý den spolu komunikujeme tak či onak, ať už pomocí slov, akcí nebo dokonce výrazů k předání zprávy. My, lidské bytosti, nezávisíme pouze na osobní komunikaci, ale na druhu, který přináší technologii do popředí, aby překlenul tuto propast mezi lidmi během několika sekund na obrovské vzdálenosti.

některé z výhod efektivních komunikačních dovedností jsou:

komunikace v Organizaci určuje následující body:

komunikace udržuje základ motivace. Pomáhá zaměstnavateli vědět, jak se práce provádí, a zlepšit výkon, pokud to není až par.

komunikace funguje jako zdroj informací a pomůcek v rozhodovacím procesu a pomáhá identifikovat alternativní postup.

komunikace také pomáhá budovat postoj lidí. Dobře informovaná osoba bude mít vždy lepší přístup než méně informovaná osoba. Různé formy komunikace, jako jsou časopisy, noviny a schůzky, pomohou zaměstnancům vytvářet různé postoje.

v dnešním obchodním scénáři nemůže žádná společnost přežít v izolaci. Socializace je velmi důležitá a komunikace je nástroj, který pomáhá socializovat.

kromě ostatních řídících funkcí pomáhá také v procesu řízení řízení. Umožňuje manažerům znát stížnosti podřízených a pomáhá podřízeným znát zásady organizace.

význam komunikace je jednou ze základních charakteristik řízení. Je rozhodující pro zvýšení morálky zaměstnanců. Prostřednictvím komunikace, verbální nebo neverbální, lidé posílají vedení různé připomínky a požadavky.

význam komunikace

v tomto článku najdete:

vlastnosti důležitosti komunikace v rámci organizace

koordinace

manažer vysvětluje zaměstnancům cíle organizace a způsoby jejich dosažení a také vztahy mezi nimi. To zajišťuje koordinaci mezi různými zaměstnanci a také odděleními. Komunikace tedy slouží jako základ pro koordinaci v rámci organizace.

Fluid work

manažer koordinuje lidské a fyzické prvky organizace, aby fungovaly hladce a efektivně. Tato koordinace není možná bez řádné komunikace.

rozhodování

správná komunikace poskytuje správci informace, které jsou užitečné pro rozhodování. Rozhodnutí nelze učinit bez informací. Komunikace je proto základem pro správná rozhodnutí.

výhody důležitosti komunikace v rámci organizace

zvyšuje manažerskou efektivitu

Správce předává cíle a vydává pokyny a přiřazuje úlohy podřízeným. Všechny tyto aspekty zahrnují komunikaci. Komunikace je proto nezbytná pro rychlý a efektivní výkon manažerů a celé organizace.

zvyšuje organizační spolupráci a mír

obousměrný komunikační proces podporuje spolupráci a vzájemné porozumění mezi pracovníky a také mezi nimi a vedením. To vede k menšímu tření, a tím k průmyslovému míru v továrně a efektivnímu provozu.

zvyšuje morálku zaměstnanců

dobrá komunikace pomáhá pracovníkům přizpůsobit se fyzickým a sociálním aspektům práce. Zlepšuje také dobré lidské vztahy v průmyslu. Efektivní komunikační systém umožňuje managementu motivovat, ovlivňovat a uspokojovat podřízené, což zase zvyšuje jejich morálku a udržuje je motivované.

komunikační bariéry

komunikační bariéry na vašem pracovišti

komunikační bariéry mohou zabránit komunikaci nebo mít nesprávný význam kvůli nedorozuměním, která mohou být vytvořena. Proto je nezbytné, aby manažer tyto překážky identifikoval a podnikl vhodná opatření k jejich překonání. Bariéry komunikace v organizacích lze seskupit zhruba takto:

sémantické bariéry

ty souvisejí s problémy a překážkami v procesu kódování a dekódování zprávy do slov nebo dojmů. Obvykle se tyto bariéry vyskytují mimo jiné v důsledku použití nesprávných slov, chybných překladů, různých interpretací.

psychologické bariéry

emoční nebo psychologické faktory také působí jako překážky komunikace. Duševní stav odesílatele i příjemce komunikace se odráží v efektivní komunikaci. Dotyčná osoba nemůže správně komunikovat a rozzlobený příjemce nemůže správně porozumět zprávě.

organizační bariéry

faktory související s organizační strukturou, pravidly a předpisy, vztahy s autoritami atd. někdy mohou působit jako překážky efektivní komunikace. V organizaci s vysoce centralizovaným vzorem nelze lidi povzbuzovat k bezplatné komunikaci. Kromě toho se rigidní pravidla a předpisy a těžkopádné postupy mohou stát také překážkou důležitosti komunikace.